Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 24 maj 2018

Detta policydokument ämnar klargöra Wasa Golfklubb även kallat Södertälje Park Golfklubb (organisationsnummer 802471-1817) officiella ställningstaganden för att respektera den enskildes integritet enligt GDPR då Södertälje Park Golfklubb ska tillämpa vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.  

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Läs mer under: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Som medlem i föreningen eller deltagare i våra aktiviteter accepterar du denna policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Varför Wasa Golfklubb hanterar personuppgifter 

Wasa Golfklubb kan inte vara organiserat, bedriva en verksamhet eller söka medel om man inte har ett giltigt medlemsregister/deltagarförteckning för en enskild aktivitet eller projekt. Något som är byggt på medlemmarnas personuppgifter. 

Wasa Golfklubb hanterar även personuppgifter vid tillfällen där man som person anmäler sitt engagemang/deltagande till evenemang, projekt och aktiviteter.

Wasa Golfklubb behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för diverse bidragsmedel. 

Personuppgiftsansvarig 

Wasa Golfklubb även kallat Södertälje Park Golfklubb är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Kontakt: info@sodertaljepark.se.

Föreningens samverkansparter

Wasa Golfklubb är anordnare av föreningens arbete och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Wasa Golfklubb.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Administration av medlemmar

Det är nödvändigt för Wasa Golfklubb att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Man måste lämna vissa personuppgifter till Wasa Golfklubb för att kunna bli medlem och delta i föreningens verksamhet. 

Tillgodose krav från bidragsgivare

Wasa Golfklubb behandlar personuppgifter för att tillgodose krav från bidragsgivare så att de kan kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska vår verksamhet med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för bidrag följs. 

Direkt marknadsföring

Wasa Golfklubb behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra aktiviteter och produkter.   

Teknisk Data

Vi samlar in teknisk information från din dator eller mobila enhet i samband med att du använder vår hemsida. Exempel på data kan vara IP-adress, webbläsartyp och version, skärmupplösning, språkinställningar, geografisk ort och operativsystem. Tekniskt data kan också innehålla information om hur du använder vår hemsida och om du stöter på tekniska problem. Även om vi normal sett inte använder tekniskt data för att identifiera specifika personer, kan man ibland identifieras med hjälp av den.  

Övrig verksamhet

Wasa Golfklubb behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen. 

Överföring av uppgifter till tredje part

Wasa Golfklubb är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse. 

I vissa fall kan Wasa Golfklubb överlämna statistik för ett särskilt projekt där det beviljats bidrag från annan part. De uppgifter som lämnas är i så fall sammanställd och oberoende statistik om deltagarna i form av kön och ålder.

Wasa Golfklubb överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer i informations- och administrationsändamål, exempelvis för vår medlemsdatabas. Wasa Golfklubb säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål. 

Överföring till tredje land utanför EU/EES

Wasa Golfklubb överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Wasa Golfklubb har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land. 

Förändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras för att återspegla förändringar i organisationen eller vår insamling och användning av dina personuppgifter. Du kommer att bli informerad om betydelsefulla ändringar görs, men vi rekommenderar även att du läser denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts. Det står på dokumentets första sida när integritetspolicyn uppdaterades senast. 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta om och hur Wasa Golfklubb behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. 

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Wasa Golfklubb är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Wasa Golfklubb i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till info@sodertaljepark.se. Wasa Golfklubb kan lagra vissa personuppgifter från sina medlemmar i upp till 7 års tid för att man enligt lagstadgade krav, och myndighetskrav är tvungna till det. 

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Wasa Golfklubbs personuppgiftsbehandling direkt till Johan Rolander via johan@sodertaljepark.se. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.